Villkor

Allmänna villkor för SEprinters - monter: 01.05.2021 Registreringsnummer och depositionsnummer för dessa villkor hos den Nederländska Handelskammaren: 87402602.

Artikel 1: Tillämpning, definitioner
1. Dessa villkor gäller för alla erbjudanden från och alla avtal med Holmstock BV med registrerat kontor SEprinters i Breda, nedan kallade "SEprinters" (webbplats: www.seprinters.se).
2. Den andra parten kommer i fortsättningen att kallas "klienten". Om en bestämmelse i det följande särskilt avser den situation där uppdragsgivaren är en fysisk person som inte agerar vid utövande av yrke eller verksamhet, kommer denna att benämnas "konsumenten".
3. Genom att göra en beställning godkänner kunden dessa villkor.
4. Tillämpligheten av alla allmänna villkor som kunden kan hänvisa till avvisas härmed uttryckligen.
5. Bestämmelser som avviker från dessa villkor ingår endast i det avtal som träffats mellan parterna om och i den mån båda parter uttryckligen skriftligen samtyckt till detta.
6. Med ”skriftligt” avses i dessa allmänna villkor även: per e-post, per fax eller i någon annan form av kommunikation som med hänsyn till teknikens ståndpunkt och synpunkter kan likställas med detta. råder i samhället..
7. I dessa allmänna villkor avser "varor" trycksaker och andra trycksaker såsom banderoller, affischer, muggar, T-shirts etc. som ska produceras och levereras av SEprinters.
8. De ritningar, mönster, textfiler etc. som tillhandahålls av beställaren kommer i fortsättningen att kallas "dokumenten". I dessa allmänna villkor avses med ”handlingarna” särskilt skriftliga handlingar. Detta inkluderar även verk inspelade på andra medier, såsom CD-ROM, DVD, minneskort eller någon annan databärare. Allt detta, om inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.
9. I dessa allmänna villkor betyder "webbplatsen": SEprinters webbplats(er) som hänvisas till i punkt 1 i denna artikel.
10. Den eventuella otillämpligheten av en (del av en) bestämmelse i dessa allmänna villkor påverkar inte tillämpligheten av de andra bestämmelserna.
11. Om SEprinters vid något tillfälle underlåter att kräva efterlevnad av vad parterna kommit överens om, ska detta inte påverka SEprinters rätt att kräva efterlevnad vid ett senare tillfälle.

Artikel 2: Avtal
1. Avtal ingås genom att en orderbekräftelse skickas till Kunden. Avtalet binder SEprinters endast efter att SEprinters uttryckligen har accepterat kundens beställning.
2. Muntliga avtal binder SEprinters endast efter att de har bekräftats skriftligen av SEprinters, eller så snart SEprinters har påbörjat implementeringsaktiviteterna med kundens samtycke.
3. Tillägg eller ändringar av de allmänna villkoren eller andra ändringar eller tillägg till avtalet blir bindande först efter skriftlig bekräftelse från SEprinters.

Artikel 3: Erbjudanden, offerter
1. Alla erbjudanden, offerter, pris- eller prislistor, priser angivna på hemsidan etc. från SEprinters är utan förpliktelser, såvida de inte innehåller en villkor för acceptans. Om en offert eller ett erbjudande innehåller ett erbjudande utan förpliktelser och detta erbjudande accepteras av kunden, har SEprinters rätt att återkalla erbjudandet inom 2 arbetsdagar efter mottagandet av acceptansen.
2. De priser och/eller taxor som tillämpas av SEprinters, samt de priser och/eller taxor som anges i erbjudanden, offerter, pris- eller taxelistor etc., är exklusive moms och eventuella kostnader, som också står för räkningen av klienten. Dessa kostnader kan innefatta transportkostnader, administrationskostnader, kostnader förknippade med betalning och deklarationer från anlitade tredje parter. Allt detta, om inte annat uttryckligen anges skriftligen.
3. En sammansatt offert förpliktar inte SEprinters att leverera en del av de varor som ingår i erbjudandet eller offerten eller att utföra en del av det arbete som ska utföras mot motsvarande del av priset.
4. Priser och/eller priser i offerter baseras på information som kunden lämnat på begäran eller beställning. Om denna information i efterhand ändras kan detta få konsekvenser för priserna och/eller taxorna.
5. Erbjudanden, offerter och priser eller taxor gäller inte automatiskt för återkommande beställningar eller nya uppdrag.
6. Papperstyper som visas och/eller tillhandahålls, exempel på artiklar samt specifikationer av färger, dimensioner, vikter och andra beskrivningar i broschyrer, reklammaterial och/eller på SEprinters webbplats är så korrekta som möjligt, men är endast vägledande. Inga rättigheter kan härledas, om inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.
7. Exemplen etc. som avses i föregående stycke förblir alltid SEprinters egendom och måste returneras på SEprinters första begäran, om inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.
8. När man utfärdar ett erbjudande tar SEprinters inget ansvar för de dokument som utarbetats av eller på uppdrag av klienten och/eller tredje part, och inte heller för några specifikationer av dimensioner, layout, storlekar och material som anges här.
9. SEprinters har rätt att debitera kostnaderna för erbjudandet eller offerten av kunden, förutsatt att SEprinters har informerat kunden om dessa kostnader i förväg.
10.
a. Om ändringar görs i löner, anställningsvillkor eller socialförsäkringar etc. mellan tidpunkten för avtalets ingående och avtalets genomförande av regeringen och/eller fackföreningarna har SEprinters rätt att föra över höjningarna till klienten. Skulle en ny pris- eller prislista utfärdas av SEprinters eller tredje part eller leverantörer som anlitats av den och träder i kraft mellan ovannämnda datum, har SEprinters rätt att debitera de priser och/eller taxor som anges däri av kunden.
b. För det avtal som ingås med konsumenten kan prishöjningar föras över eller tas ut 3 månader efter avtalets ingående. Vid prishöjningar inom kortare tid än 3 månader har konsumenten rätt att lösa avtalet.

Artikel 4: Engagemang av tredje part
SEprinters har alltid rätt att låta utföra uppdrag eller leveranser av tredje part.

Artikel 5: Tillhandahållande av data
1. Kunden är skyldig att förse SEprinters med alla uppgifter och dokument som SEprinters anser nödvändiga för ett korrekt genomförande av avtalet, i den form som SEprinters önskar och vid en tidpunkt som skall fastställas.
2. Beställaren ska se till att den information som ska lämnas är korrekt och fullständig. Kunden håller SEprinters skadeslös mot konsekvenser till följd av felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter.
3. Kunden måste säkerställa att de informationsbärare, elektroniska filer, programvara etc. som kunden tillhandahåller SEprinters är fria från virus och/eller defekter.
4. Kunden kommer att informera SEprinters i god tid om utveckling som pågår inom dess organisation och som är eller kan vara relevant för genomförandet av avtalet.
5. Om de förpliktelser som avses i denna artikel inte fullgörs i tid, har SEprinters rätt att avbryta avtalets genomförande till det ögonblick då kunden har fullgjort dessa skyldigheter. Kostnaderna i samband med förseningen eller kostnaderna för att utföra tilläggsarbeten eller de andra konsekvenser som uppstår härav är för uppdragsgivarens räkning och risk.

Artikel 6: Kundens egendom, publicering
1. SEprinters åtar sig att returnera all programvara, databärare och information som gjorts tillgänglig för kunden inom 5 arbetsdagar efter att kunden begärt detta.
2. SEprinters har rätt att publicera om de tjänster och aktiviteter som utförts för kunden.

Artikel 7: Risk för lagringsinformation
1. SEprinters åtar sig att säkerställa noggrann lagring av data eller information som härrör från kunden. Med undantag för bevis för motsatsen anses SEprinters ha uppfyllt denna skyldighet.
2. Kunden bär risken för skada eller förlust av data eller information som lagrats hos SEprinters eller tredje part, och kunden håller SEprinters skadeslös mot tredje parts anspråk i samband därmed, såvida inte skadan eller förlusten beror på uppsåt och/eller avsiktlig hänsynslöshet av SEprinters, dess ledning och/eller dess ledningspersonal.

Artikel 8: Leverans, leveransvillkor
1. Angivna tidsfrister inom vilka varorna ska levereras eller arbetet ska utföras kan aldrig anses som strikta tidsfrister, om inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat. Om SELprinters underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet eller underlåter att göra det i tid ska det därför meddelas skriftligt försummelse.
2. Vid avtal med konsumenter kommer de beställda varorna att levereras senast 30 dagar efter beställningen. Om leverans inom 30 dagar efter beställningen är omöjlig kommer SEprinters att informera konsumenten om detta så snart som möjligt. Konsumenten har sedan möjlighet att inom 1 vecka från detta meddelande återkräva det han redan har betalat till SEprinters till förmån för avtalet. Om konsumenten använder sig av det senare alternativet kommer SEprinters att återbetala det belopp som redan betalats av konsumenten inom 30 dagar efter att konsumenten har begärt detta.
3. Vid leverans eller utförande av arbetet i delar, betraktas varje leverans eller fas som en separat transaktion och kan faktureras av SEprinters per transaktion.
4. Risken avseende de levererade varorna övergår till kunden vid leveranstillfället. Med leverans avses i sammanhanget av dessa allmänna villkor: det ögonblick då varorna som ska levereras lämnar lokalerna, tryckeriet eller lagret hos SEprinters eller den tredje part som anlitas av detta, överförs till en transportör eller finns att hämta hos kunden.
5. I motsats till punkt 4 i denna artikel, i samband med dessa allmänna villkor, avses med leverans: det ögonblick då varorna faktiskt är tillgängliga för konsumenten.
6. Utsändning eller transport av de beställda varorna sker på ett sätt som bestäms av SEprinters, men på bekostnad och risk för kunden. SEprinters ansvarar inte för skador, av någon som helst karaktär, relaterade till transporten eller transporten, oavsett om varorna lidit eller inte. Allt detta, om inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.
7. I motsats till punkt 6 i denna artikel, för konsumenter, sker frakt eller transport av de beställda varorna på SEprinters risk, men på konsumentens bekostnad. Dessa kostnader ingår i priset eller så anges dessa kostnader på hemsidan.
8. Om det visar sig omöjligt att leverera varan till uppdragsgivaren eller att utföra arbetet eller om varorna inte hämtas på grund av en orsak inom kundens område, förbehåller sig SEprinters rätten att köpa för genomförandet av avtalet på bekostnad och kundens risk. Efter lagring gäller en period på 1 månad inom vilken uppdragsgivaren ska möjliggöra för SEprinters att utföra arbetet eller att leverera varan eller inom vilken man ska hämta varan. Allt detta, såvida inte SEprinters uttryckligen har angett en annan term skriftligen.
9. Om kunden fortsätter att underlåta att uppfylla sina skyldigheter efter det att den tidsfrist som avses i punkt 8 i denna artikel har löpt ut, kommer kunden att vara i försummelse och SEprinters kommer att ha rätt att säga upp avtalet skriftligen och med omedelbar verkan, utan föregående eller ytterligare meddelande om försummelse, utan rättsligt ingripande och utan att vara skyldig att betala ersättning för skada, kostnader och ränta, för att helt eller delvis upplösa den. SEprinters har då rätt att sälja eller förstöra varorna till tredje part.
10. Ovanstående påverkar inte kundens skyldighet att betala det angivna priset eller den avgift som ska betalas, samt eventuella lagringskostnader och/eller andra kostnader.
11. SEprinters har rätt att - med hänsyn till fullgörandet av kundens ekonomiska förpliktelser - kräva förskottsbetalning eller säkerhet av uppdragsgivaren innan leverans och/eller påbörjande av arbetet påbörjas.

Artikel 9: Framsteg, genomförande av avtalet
1. SEprinters kan inte vara skyldigt att påbörja utförandet av arbetet eller leveransen av varorna innan de har mottagit all nödvändig information och den har mottagit någon överenskommen (förskotts)betalning. Vid förseningar till följd av detta kommer de angivna leverans-/slutförandetiderna att anpassas proportionellt.
2. Om arbetet eller leveranserna inte kan utföras normalt eller utan avbrott på grund av orsaker utöver SEprinters fel, har SEprinters rätt att debitera kunden för de kostnader som uppstår.
3. Om det under avtalets genomförande visar sig att det inte kan genomföras, antingen till följd av omständigheter okända för SEprinters, eller på grund av eventuell force majeure, kommer SEprinters att samråda med kunden om ändring av avtalet på ett sådant sätt att verkställande av avtalet kommer att vara möjligt. SEprinters kommer att informera kunden om eventuella konsekvenser för de överenskomna priserna och/eller priserna och/eller de överenskomna leveransvillkoren. Allt detta utom då fullgörande av avtalet aldrig kommer att vara möjligt på grund av de okända omständigheterna eller force majeure. SELprinters har då i alla fall rätt till full ersättning för det arbete eller de leveranser som redan utförts av SEprinters.
4. Alla kostnader som SEprinters ådrar sig på kundens begäran ska stå helt och hållet av denne, såvida inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.
5. Om SEprinters först skickar kunden en (digital) utkastversion på kundens begäran med avseende på de varor som ska tillverkas, kommer kunden att kontrollera denna utkastversion och justera den (eller låta modifiera den) vid behov. Om så önskas kan konceptet justeras av SEprinters. På kundens uttryckliga begäran kommer en utkastversion att tillhandahållas igen. Vid överlämnande eller sändning av den slutliga versionen av de tillverkade varorna har SEprinters rätt att begära att kunden initialiserar ett exemplar (vid trycksaker per sida) för godkännande eller att underteckna ett utlåtande om leverans av den överenskomna slutversionen för godkännande.. Om SEprinters skriftligen har begärt att kunden ska underteckna en godkännandeförklaring, är användningen av de tillverkade varorna endast tillåten efter att SEprinters har mottagit det skriftliga avtalet.
6. Om SEprinters ändå behöver göra ändringar i koncept som redan godkänts av uppdragsgivaren kan detta betraktas som merarbete och SEprinters har rätt att debitera kunden för de merkostnader som uppstår.

Artikel 10: Mer och mindre arbete
1. Ytterligare och mindre arbete måste avtalas muntligt eller skriftligt mellan SEprinters och kunden. Muntligt överenskommet ytterligare och mindre arbete måste bekräftas skriftligen av SEprinters.
2. Avräkning av mer- och mindrearbete sker: a. vid ändringar av det ursprungliga uppdraget; b. vid oförutsebara kostnadsökningar eller -minskningar och avvikelser från avdragsgilla och/eller beräknade kvantiteter; c. i de fall som anges i dessa villkor.
3. Avräkning av mer- och mindrearbete sker omgående i slutavräkningen, om inte parterna uttryckligen skriftligen kommit överens om annat.

Artikel 11: Klagomål och klagomål
1. Kunden är skyldig att kontrollera varan omedelbart efter mottagandet. Eventuella synliga skador, fel, brister, defekter och/eller avvikelser i antal ska noteras på fraktsedeln eller fraktsedeln och ska rapporteras till SEprinters omedelbart, dock senast 24 timmar efter mottagandet av varan.
2. Eventuella fel, felaktigheter, brister etc. i de levererade varorna som rimligen kan upptäckas av kunden vid en första noggrann kontroll av dessa varor ska rapporteras till SEprinters senast 2 arbetsdagar efter mottagandet av varan, följt av en skriftlig bekräftelse på detta.
3. Övriga klagomål - inklusive klagomål avseende utfört arbete - ska anmälas till SEprinters med rekommenderat brev omedelbart efter upptäckt. Alla konsekvenser av att inte rapportera omedelbart ligger på kundens risk. Klagomålen eller klagomålen ska under alla omständigheter rapporteras till SEprinters inom 1 månad efter leverans, i annat fall förfaller kundens anspråk i samband med det aktuella klagomålet/klagomålet.
4. Om ovan nämnda reklamationer eller reklamationer inte har gjorts kända för SEprinters inom de tider som anges däri, kommer varan att anses ha levererats i enlighet med avtalet och det utförda arbetet anses vara korrekt utfört.
5. Mindre avvikelser med hänsyn till angivna antal, färger, kvalitet och ytvikt på papper etc. räknas inte som brister från SEprinters sida. Mindre avvikelser mellan det levererade arbetet å ena sidan och originalbeviset å andra sidan räknas inte heller som brister.
6. Bedömningen av vad som utgör en mindre avvikelse baseras på de toleranser som är vanliga inom branschen och/eller de toleranser som används av SEprinters leverantörer och/eller enligt normer för rimlighet och rättvisa.
7. Över- eller underleveranser jämfört med överenskommet antal är tillåtna - och inga reklamationer kan framföras på detta - om de inte uppgår till mer eller mindre än följande procentsatser: - vid användning av standardtyper av papper, föremål och storlekar: 10 % ; - vid användning av speciella papperstyper, föremål och avvikande storlekar: 20 %. Vid angivande av önskade nummer ska kunden ta hänsyn till möjligheten att de nummer som faktiskt levereras kan skilja sig från de beställda nummer.
8. Klagomål eller klagomål upphäver inte kundens betalningsskyldighet.
9. SEprinters måste ges möjlighet att undersöka klagomålet. Om det visar sig nödvändigt att returnera varorna för utredningen av reklamationen kommer detta endast att ske på SEprinters bekostnad och risk om denna i förväg har gett sitt uttryckliga skriftliga medgivande till detta.
10. Om varan eller resultatet av arbetet har bearbetats, kompletterats eller på annat sätt ändrats av eller för uppdragsgivarens räkning, upphör eventuell rätt att reklamera.
11. Vid berättigade klagomål eller klagomål gäller bestämmelserna i artikel 12 i dessa allmänna villkor.

Artikel 12: Ansvar och garanti
1. SEprinters fullgör sina skyldigheter som kan förväntas av ett företag i dess bransch, men tar inget ansvar för skada, inklusive dödsfall och personskada, handelsförlust, utebliven vinst och/eller stagnationsskada eller annan skada till följd av handlingar eller underlåtenhet från SEprinters, dess personal eller tredje part som anlitats av den eller har uppstått på grund av eller i samband med defekter i varor som levereras av den, om inte tvingande lagbestämmelser motsätter sig detta.
2. Ansvarsbegränsningarna som ingår i denna artikel gäller inte om skadan beror på uppsåt och/eller avsiktlig hänsynslöshet från SEprinters, dess ledning och/eller dess ledningspersonal och/eller tredje part som anlitats av SEprinters.
3. Utan att det påverkar bestämmelserna i de andra styckena i denna artikel, är SEprinters ansvar - oavsett anledning - begränsat till fakturabeloppet för de levererade varorna eller det utförda arbetet.
4. Utan att det påverkar bestämmelserna i föregående stycken i denna artikel är SEprinters aldrig skyldig att betala ersättning som överstiger försäkringsbeloppet, i den mån skadan täcks av en försäkring som tecknats av SEprinters.
5. Om synliga fel, brister och/eller defekter uppstår i de material som används vid utförandet av arbetet och/eller levererade varor som redan måste ha funnits vid leveranstillfället, åtar sig SEprinters - efter eget val - att reparera eller byta ut gratis.
6. Om uppdragsgivaren ställer material till förfogande för vidare bearbetning eller bearbetning ansvarar SEprinters - så långt det är möjligt - för korrekt bearbetning eller bearbetning, dock aldrig för själva materialen.
7. SEprinters garanterar den normala kvaliteten och sundheten hos de levererade varorna; dess faktiska livslängd kan aldrig garanteras.
8. Om SEprinters inkluderar material som ska levereras i sitt erbjudande, baserar SEprinters sig beträffande dessa material på de uppgifter som tillhandahålls SEprinters av tillverkaren eller leverantören av materialen med hänsyn till dessa materials beteende och egenskaper. SEprinters ansvarar inte för skada i detta avseende på grundval av det föregående.
9. Kunden förlorar sina rättigheter gentemot SEprinters, är ansvarig för all skada och håller SEprinters skadeslös mot varje anspråk från tredje part med avseende på ersättning för skada om och i den mån:
a. ovannämnda skada har orsakats av inkompetent och/eller användning i strid med instruktioner och/eller råd från SEprinters och/eller felaktig förvaring (lagring) av de levererade varorna av kunden;
b. ovannämnda skada har orsakats av fel eller felaktigheter i data, dokument, material, informationsbärare etc. som tillhandahållits och/eller föreskrivs till SEprinters av eller på uppdrag av kunden;
c. den tidigare nämnda skadan orsakades av instruktioner från eller på uppdrag av kunden till SEprinters;
d. ovannämnda skada har uppkommit genom att uppdragsgivaren själv eller tredje part har utfört bearbetning eller arbete för uppdragsgivarens räkning eller på annat sätt har gjort justeringar av de levererade varorna eller handlingarna, utan föregående skriftligt tillstånd från SEprinters.

Artikel 13: Betalning
1. Betalning måste ske i förskott eller vid beställning i enlighet med det sätt som anges på webbplatsen, utan rabatt, avstängning eller förlikning av någon anledning. Förbudet mot rabatt, avstängning eller förlikning gäller inte konsumenter. Betalning på annat sätt är endast tillåten om parterna uttryckligen skriftligen kommit överens om detta.
2. Om det har avtalats att en faktura ska skickas ska betalning erläggas inom 10 dagar från fakturadatum, om inte parterna uttryckligen skriftligen har kommit överens om annat.
3. Om en faktura inte har betalats i sin helhet efter det att fristen som avses i punkt 2 i denna artikel har löpt ut:
a. kunden kommer att vara skyldig SEprinters dröjsmålsränta på 2 % per månad, som ska beräknas kumulativt över kapitalbeloppet. Delar av en månad betraktas i detta fall som hela månader;
b. kunden kommer, efter att ha blivit varnad för detta av SEprinters, att vara skyldig minst 15 % av summan av kapitalbeloppet och dröjsmålsränta med ett absolut minimum av € 150,00 med hänsyn till utomrättsliga kostnader;
c. SEprinters har rätt att debitera kunden ett belopp på minst € 20,00 för administrationskostnader för varje betalningspåminnelse, påminnelse etc. som skickas till kunden. SEprinters kommer att ange detta i avtalet och/eller på fakturan.
4. Enligt SEprinters gottfinnande, under ovanstående eller liknande omständigheter, utan ytterligare meddelande om försummelse eller rättsligt ingripande, kan avtalet upplösas helt eller delvis, vare sig det förenas med krav på ersättning eller inte.
5. Om uppdragsgivaren inte har fullgjort sina betalningsförpliktelser i tid har SEprinters rätt att avbryta fullgörandet av skyldigheterna gentemot uppdragsgivaren att leverera eller att utföra arbete tills betalning erlagts eller vederbörlig säkerhet ställts för detta. Detsamma gäller även före fallissemanget om SEprinters har en rimlig misstanke om att det finns skäl att tvivla på kundens kreditvärdighet.
6. Av uppdragsgivaren gjorda betalningar tjänar alltid till att reglera alla räntor och kostnader och därefter de förfallna fakturorna som varit utestående längst, om inte uppdragsgivaren vid betalningen uttryckligen skriftligen anger att betalningen avser en senare faktura.

Artikel 14: Immateriella rättigheter
1. SEprinters är och förblir berättigat till alla befintliga och/eller framtida immateriella rättigheter som vilar på eller är relaterade till eller tillhör de varor som tillverkas eller levereras av SEprinters och de underliggande dokument etc. som produceras av SEprinters om inte parterna uttryckligen har skriftligen avtalat annat
2. Utövandet av de rättigheter som avses i föregående stycke i denna artikel - inklusive utlämnande eller överföring av data - är uttryckligen och exklusivt förbehållet SEprinters, både under och efter utförandet av uppdraget. Kunden erhåller en icke-exklusiv, ej överlåtbar nyttjanderätt att använda och publicera de levererade varorna, förutsatt att den uppfyller alla sina skyldigheter gentemot SEprinters.
3. Genom att tillhandahålla information till SEprinters, förklarar kunden att ingen upphovsrätt eller någon annan immateriell egendomsrätt tillhörande tredje part har gjorts intrång. Kunden håller SEprinters skadeslös i och utanför domstol mot alla konsekvenser, både ekonomiska och andra, som (kan) uppstå från intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

Artikel 15: Äganderättsförbehåll
1. SEprinters behåller äganderätten till de varor som levereras och ska levereras tills den tidpunkt då kunden har fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot SEprinters. Dessa betalningsförpliktelser utgörs av betalning av köpeskillingen ökat med krav avseende arbete som utförts i samband med den leveransen, samt anspråk avseende i förekommande fall ersättning för underlåtenhet att fullgöra skyldigheter från uppdragsgivarens sida.
2. Varor som omfattas av äganderättsförbehåll får endast säljas vidare eller användas av kunden inom ramen för dennes normala affärsverksamhet.
3. Om SEprinters åberopar äganderättsförbehållet kommer avtalet som ingåtts i detta avseende att anses vara upplöst, utan att det påverkar SEprinters rätt att kräva ersättning för skada, utebliven vinst och ränta.
4. Kunden är skyldig att omedelbart informera SEprinters skriftligen om det faktum att tredje part hävdar rättigheter på varor som omfattas av äganderättsförbehåll enligt denna artikel.
5. Fram till den tidpunkt då kunden har fullgjort alla sina betalningsförpliktelser gentemot SEprinters, är kunden skyldig att hålla varorna föremål för äganderättsförbehåll noggrant och som igenkännbar egendom för SEprinters.
6. Kunden ska försäkra de varor som levereras med äganderättsförbehåll och hålla dem försäkrade under den tid som de är föremål för äganderättsförbehåll. Kunden måste tillhandahålla policyn för denna försäkring för inspektion på första begäran från SEprinters.

Artikel 16: Pant
1. Fram till den tidpunkt då kunden till fullo har fullgjort sina relaterade betalningsförpliktelser gentemot SEprinters, har kunden inte behörighet att:
a. att pantsätta godset till tredje man;
b. upprätta en icke besittningsfri pant på varorna;
c. att ställa varorna i själva kontrollen av en eller flera finansiärer för lagring.
2. Handlar uppdragsgivaren i strid med föregående stycke, anses detta som en hänförlig brist från dennes sida. SEprinters kan då, utan att ställas inför något meddelande om försummelse, upphäva sina skyldigheter enligt avtalet eller lösa upp avtalet, utan att det påverkar SEprinters rätt till ersättning för skada, utebliven vinst och ränta.

Artikel 17: Konkurs, förfoganderätt m.m
1. Utan att det påverkar bestämmelserna i de andra artiklarna i dessa villkor, har SEprinters rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan så snart kunden:
a. försätts i konkurs;
b. ansöker om (provisorisk) betalningsinställelse;
c. berörs av ett verkställighetsbeslut;
d. ställs under förmynderskap eller administration;
e. annars förlorar förfoganderätten eller rättskapaciteten med avseende på sina tillgångar eller delar därav.

Artikel 18: Force majeure
1. I händelse av force majeure har SEprinters rätt att lösa upp avtalet eller avbryta fullgörandet av sina skyldigheter gentemot kunden under skälig tid utan att vara skyldig att betala någon ersättning.
2. Inom ramen för dessa allmänna villkor avses med force majeure: en icke hänförlig brist hos SEprinters, tredje part eller leverantörer som anlitas av SEprinters, eller någon annan allvarlig orsak från SEprinters sida inklusive men inte begränsat till: krig, upplopp, mobilisering, inhemska och utländska störningar, statliga åtgärder, strejker och lockouter från anställda eller hot om sådana omständigheter, störningar av de växelkurser som existerade vid tidpunkten för avtalets ingående, affärsavbrott pga. till brand, naturfenomen, på grund av väderförhållanden, vägspärrar transportsvårigheter och leveransproblem, internetfel eller strömavbrott till följd av vilka webbplatsen inte eller inte är fullt tillgänglig, fel och/eller fel på telekommunikationssystem, olycka eller andra incidenter .
3. Vid force majeure då avtalet delvis har fullgjorts är kunden skyldig att fullgöra sina åtaganden gentemot SEprinters fram till denna tidpunkt.
4. krig, upplopp, mobilisering, inhemska och utländska oroligheter, statliga åtgärder, strejker och lockouter från anställda eller hot om sådana omständigheter, störningar av de växelkurser som existerade vid tidpunkten för avtalets ingående, affärsavbrott på grund av brand, naturfenomen , på grund av väderförhållanden , vägspärrar etc., transportsvårigheter och leveransproblem, internetavbrott eller strömavbrott till följd av att webbplatsen inte är eller inte är fullt tillgänglig, fel och/eller fel på telekommunikationssystem, olycka eller andra incidenter.

Artikel 19: Upplösning, uppsägning, uppsägning
1. a. Kunden avsäger sig alla rättigheter att upplösa avtalet i enlighet med artikel 6:265 och följande i den nederländska civillagen eller andra lagstadgade bestämmelser, om inte tvingande bestämmelser kräver annat. Allt detta gäller med förbehåll för rätten att säga upp eller säga upp avtalet enligt denna artikel.
b. Bestämmelserna i punkt a i detta stycke gäller inte avtalet med konsumenten.
2 Inom ramen för dessa allmänna villkor avses med uppsägning: uppsägning av avtalet av en av parterna innan avtalets genomförande påbörjas.
3 Inom ramen för dessa allmänna villkor avses med uppsägning: uppsägning av avtalet av en av parterna efter det att avtalets genomförande har påbörjats.
4 Om kunden säger upp eller säger upp avtalet är den skyldig SEprinters en avgift som ska fastställas av SEprinters. Kunden är skyldig att ersätta SEprinters för alla kostnader, skador och utebliven vinst. SEprinters har rätt att fixa kostnaderna, skadan och utebliven vinst och - efter eget gottfinnande och beroende på redan utfört arbete eller leveranser - att debitera kunden 20 till 100 % av det överenskomna priset.
5 Kunden är ansvarig gentemot tredje part för konsekvenserna av avbeställningen och håller SEprinters skadeslös i detta avseende.
6. Belopp som redan betalats av klienten före avbokning eller uppsägning kommer inte att återbetalas.

Artikel 20: Tillämplig lag/domstolsjurisdiktion
1. Endast holländsk lag gäller för avtalet som ingåtts mellan SEprinters och kunden. Tvister som uppstår från avtalet kommer också att avgöras enligt holländsk lag.
2. Alla tvister som uppstår till följd av erbjudanden från eller avtal med SEprinters kommer till en början uteslutande att överlämnas till den relativt kompetenta sektorn av domstolen i Maastricht. I motsats till detta har SEprinters behörighet att överlämna en tvist till domstolen på kundens hemvist eller verksamhetsställe.
3. För tvister med konsumenten, inom 1 månad efter det att SEprinters har informerat honom om att målet kommer att hänskjutas till domstolen på den plats där SEprinters har sitt säte, kan konsumenten ange att han väljer att tvisten ska avgöras av juridiskt behörig domstol.