Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van NLprinters - stand: 01.01.2023 Inschrijfnr en depotnr van deze voorwaarden bij de Kamer van Koophandel: 87402602

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Holmstock B.V. h.o.d.n. NLprinters gevestigd te Kerkrade, hierna te noemen “NLprinters” (website: www.nlprinters.nl).
2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de opdrachtgever”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Door het plaatsen van een bestelling gaat de opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waar de opdrachtgever naar mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of op enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
7. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het door NLprinters te vervaardigen en te leveren drukwerk en andere voorwerpen met opdruk zoals banieren, posters, mokken, T-shirts e.d..
8. De door de opdrachtgever verstrekte tekeningen, ontwerpen, tekstbestanden e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op cd-rom, DVD, geheugenkaart of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 van dit artikel vermelde website(s) van NLprinters.
10. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
11. Indien NLprinters op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van NLprinters op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 2: Overeenkomsten
1. Overeenkomsten komen tot stand door toezending vane een orderbevestiging aan Opdrachtgever. De overeenkomst bindt NLprinters eerst nadat NLprinters de bestelling van de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft geaccepteerd.
2. Mondelinge afspraken binden NLprinters eerst nadat deze schriftelijk door NLprinters zijn bevestigd, dan wel zodra NLprinters met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door NLprinters bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten, op de website vermelde prijzen etc. van NLprinters zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, dan heeft NLprinters het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door NLprinters gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, die eveneens voor rekening van de opdrachtgever komen. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten, aan de betaling verbonden kosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht NLprinters niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. uitvoering van een deel van de te verrichten werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
5. Aanbiedingen, offertes en prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
6. Getoonde en/of verstrekte papiersoorten, voorbeelden van zaken alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van NLprinters zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. De in het vorige lid genoemde voorbeelden etc. blijven te allen tijde eigendom van NLprinters en dienen op eerste verzoek van NLprinters te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. NLprinters aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de opdrachtgever en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, opmaak, maten en materialen.
9. NLprinters heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de opdrachtgever in rekening te brengen, mits NLprinters de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
10.
a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is NLprinters gerechtigd de verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door NLprinters c.q. door hem ingeschakelde derden c.q. toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden dan is NLprinters gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden
NLprinters is te allen tijde bevoegd opgedragen werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Verstrekken van gegevens
1. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, welke NLprinters nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst, in de door NLprinters gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan NLprinters te verstrekken.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart NLprinters voor gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door de opdrachtgever aan NLprinters verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
4. De opdrachtgever zal NLprinters tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is NLprinters gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6: Eigendommen Opdrachtgever, Publicatie
1. NLprinters verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie binnen 5 werkdagen nadat de opdrachtgever daarom heeft verzocht, aan de opdrachtgever terug te geven.
2. Het is NLprinters toegestaan te publiceren over de door hem voor de opdrachtgever verrichte diensten en werkzaamheden.

Artikel 7: Risico van opslag informatie
1. NLprinters verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt NLprinters geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
2. De opdrachtgever draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij NLprinters of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, en de Opdrachtgever vrijwaart NLprinters voor vorderingen van derden in verband daarmee, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van NLprinters, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

Artikel 8: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien NLprinters zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij overeenkomsten met consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen 30 dagen na de bestelling onmogelijk is, stelt NLprinters de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling het door hem reeds aan NLprinters ten behoeve van de overeenkomst betaalde terug te vorderen. Ingeval de consument van laatstgenoemde mogelijkheid gebruik maakt, zal NLprinters het reeds door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen nadat de consument hierom heeft verzocht aan hem terugbetalen.
3. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door NLprinters per transactie worden gefactureerd.
4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, de drukkerij of het magazijn van NLprinters of de door haar ingeschakelde derde verlaten, aan een transporteur overgedragen worden of voor afhalen ter beschikking staan van de opdrachtgever.
5. In afwijking van lid 4 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
6. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door NLprinters te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de opdrachtgever. NLprinters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van NLprinters is, maar voor rekening van de consument. Deze kosten zijn bij de prijs inbegrepen c.q. deze kosten worden op de website vermeld.
8. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de opdrachtgever te leveren c.q. de werkzaamheden te verrichten c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de opdrachtgever, behoudt NLprinters zich het recht voor de bestelde zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de opdrachtgever NLprinters in staat moet stellen de werkzaamheden te verrichten c.q. de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij NLprinters uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
9. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de in lid 8 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de opdrachtgever in verzuim en heeft NLprinters het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. NLprinters is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen dan wel te vernietigen.
10. Het voorafgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de bedongen prijs c.q. het verschuldigde honorarium alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
11. NLprinters is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de opdrachtgever - vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

Artikel 9: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. NLprinters kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van NLprinters niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is NLprinters gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan NLprinters niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal NLprinters met de opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. NLprinters zal de opdrachtgever daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. NLprinters heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door NLprinters verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
4. Alle onkosten welke door NLprinters worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Indien NLprinters de opdrachtgever op diens verzoek met betrekking tot de te vervaardigen zaken eerst een (digitale) conceptversie doet toekomen, zal de opdrachtgever deze conceptversie controleren en indien nodig aan (laten) passen. Desgevraagd kan het concept door NLprinters aangepast worden. Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde zaken heeft NLprinters het recht de opdrachtgever te verzoeken een exemplaar (bij drukwerk per pagina) voor akkoord te paraferen dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te ondertekenen. Indien NLprinters de opdrachtgever schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring te tekenen, dan is het gebruik van de vervaardigde zaken eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door NLprinters retour is ontvangen.
6. Ingeval NLprinters in reeds door de opdrachtgever goedgekeurde concepten nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is NLprinters gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10: Meer- en minderwerk
1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen NLprinters en de opdrachtgever overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door NLprinters te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden; c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
3. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Reclames en klachten
1. De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan NLprinters te worden gemeld.
2. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. in de geleverde zaken die door de opdrachtgever in redelijkheid bij een eerste grondige controle van deze zaken kunnen worden geconstateerd dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan NLprinters te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
3. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden - dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan NLprinters te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 maand na levering aan NLprinters te worden gemeld, bij gebreke waarvan iedere aanspraak van opdrachtgever in verband met de betreffende reclame/klacht komt te vervallen.
4. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar genoemde termijnen aan NLprinters zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
5. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven aantallen, kleuren, kwaliteit en gramgewicht van papier e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van NLprinters. Geringe afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke drukproef gelden evenmin als tekortkoming.
6. De beoordeling wat als geringe afwijking heeft te gelden geschiedt op basis van de in de branche gebruikelijke toleranties en/of de door de toeleveranciers van NLprinters gehanteerde toleranties en/of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
7. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan - en hierover kan niet gereclameerd worden - indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: - bij gebruik van standaard papiersoorten, voorwerpen en maten: 10%; - bij gebruik van speciale papiersoorten, voorwerpen en afwijkende maten: 20%. De opdrachtgever dient bij het opgeven van de gewenste aantallen rekening te houden met de mogelijkheid dat de daadwerkelijk geleverde aantallen kunnen afwijken van de bestelde aantallen.
8. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
9. NLprinters dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van NLprinters indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
10. Indien de zaken c.q. het resultaat van de werkzaamheden door of namens de opdrachtgever zijn bewerkt, aangevuld of hierin anderszins wijzigingen zijn aangebracht, vervalt elk recht op reclame.
11. Ingeval van terechte reclames c.q. klachten is het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie
1. NLprinters kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade of andere schade, die het gevolg is van handelen of nalaten van NLprinters, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden of is ontstaan door of in verband met gebreken aan door hem geleverde zaken, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van NLprinters, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel en/of door hem ingeschakelde derden.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van NLprinters - uit welken hoofde ook - beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is NLprinters nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door NLprinters gesloten verzekering.
5. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen en/of geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht NLprinters zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
6. Stelt de opdrachtgever materialen voor verdere verwerking c.q. bewerking beschikbaar, dan is NLprinters - voor zover mogelijk - verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. bewerking, echter nimmer voor de materialen zelf.
7. NLprinters staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
8. Indien NLprinters in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert NLprinters zich ten aanzien van deze materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan NLprinters zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. NLprinters is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.
9. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens NLprinters, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart NLprinters tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van NLprinters strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de opdrachtgever;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten c.q. onjuistheden in gegevens, bescheiden, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de opdrachtgever aan NLprinters zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan NLprinters;
d. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever bewerkingen c.q. werkzaamheden heeft uitgevoerd dan wel anderszins aanpassingen aan de geleverde zaken c.q. de bescheiden heeft gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NLprinters.

Artikel 13: Betaling
1. Betaling dient vooraf c.q. bij order te geschieden conform de op de website aangegeven wijze, zonder korting, opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook. Het verbod van korting, opschorting of verrekening geldt niet voor consumenten. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Indien is afgesproken dat er een factuur gezonden zal worden, dient betaling binnen 10 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de opdrachtgever aan NLprinters een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. zal de opdrachtgever, na daartoe door NLprinters te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft NLprinters het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. NLprinters zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
4. Ter keuze van NLprinters kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is NLprinters bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien NLprinters het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
1. NLprinters is en blijft rechthebbende op alle bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door NLprinters vervaardigde c.q. geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door NLprinters vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen
2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan NLprinters voorbehouden. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht om het geleverde te gebruiken en openbaar te maken, op voorwaarde dat hij al zijn verplichtingen ten opzichte van NLprinters nakomt.
3. Door het verstrekken van gegevens aan NLprinters verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De opdrachtgever vrijwaart NLprinters in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden (kunnen) voortvloeien.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. NLprinters behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de opdrachtgever aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens NLprinters heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de opdrachtgever.
2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de opdrachtgever slechts in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt.
3. Ingeval NLprinters een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van NLprinters vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
4. De opdrachtgever is verplicht NLprinters terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De opdrachtgever is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens NLprinters heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van NLprinters te bewaren.
6. De opdrachtgever dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De opdrachtgever dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van NLprinters ter inzage te geven.

Artikel 16: Pand
1. Tot het tijdstip waarop de opdrachtgever volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens NLprinters heeft voldaan, is de opdrachtgever niet bevoegd om:
a. de zaken aan derden in onderpand te geven;
b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.
2. Handelt de opdrachtgever in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. NLprinters kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van NLprinters op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsbevoegdheid e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden is NLprinters bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zodra de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 18: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht is NLprinters gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van NLprinters, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van NLprinters, waaronder maar niet beperkt tot: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, internetstoringen of stroomstoringen waardoor de website niet c.q. niet volledig beschikbaar is, storingen en/of uitval van telecommunicatiesystemen, ongeval of andere voorvallen.
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens NLprinters tot aan dat moment na te komen.
4. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, internetstoringen of stroomstoringen waardoor de website niet c.q. niet volledig beschikbaar is, storingen en/of uitval van telecommunicatiesystemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 19: Ontbinding, annulering, opzegging
1. a. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2 Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3 Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4 Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan NLprinters een door NLprinters nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De opdrachtgever is gehouden alle kosten, schade alsmede gederfde winst aan NLprinters te vergoeden. NLprinters is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
5 De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart NLprinters ter zake.
6. Door de opdrachtgever vóór annulering of opzegging reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegdheid rechter
1. Op de tussen NLprinters en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Alle geschillen die uit offertes van of overeenkomsten met NLprinters voortvloeien, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de relatief bevoegde sector van de rechtbank te Maastricht. In afwijking hiervan is NLprinters bevoegd een geschil aan de rechter in de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
3. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat NLprinters aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van NLprinters zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.